Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій проводиться згідно з розробленим планом наукової роботи. Робота виконується за наступними напрямами: держбюджетна робота, за господарським договором, участь у наукових конференціях та семінарах, написання статей, навчальних посібників, монографій, аспірантура та робота студентського наукового товариства, організація та проведення олімпіад.

Протягом останніх років спільно з відділом математичного моделювання та геометричного проектування Інституту проблем машинобудування НАН України ім. А.М. Підгорного кафедрою організовано та регулярно проводиться науковий семінар «Математичне моделювання та інформаційні технології», на якому виступають з доповідями наукові співробітники ІПМаш НАН України ім. А.М. Підгорного, співробітники та аспіранти кафедри, наукові співробітники ВНЗ м. Харкова та інших міст України. Семінару надано статус Всеукраїнського.

В 2010-2012 роках кафедрою організовано та проведено науково-практичні студентські конференції «Free and open source software» з питань використання безкоштовних програмних продуктів та програмних продуктів з відкритим вихідним кодом. В конференціях прийняли участь більше п’ятдесяти студентів 1-5 курсів спеціальності «Економічна кібернетика». За результатами їх участі опубліковано збірки статей. За весь період навчання кожний студент спеціальності «Економічна кібернетика» має 3-5 наукових публікацій як у фахових виданнях економічного спрямування, так у збірниках наукових праць за матеріалами наукових конференцій.

Науково-дослідну роботу кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій веде з 1993 року.

2013-2015 р.р. «Моделювання та розв’язання оптимізаційних задач управління ресурсами будівельних підприємств в умовах невизначеності»Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0113U007839

2013-2015 р.р. « Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в управлінні об’єктами туристичної галузі». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0113U007836

2013-2015 р.р. «Моделювання економічної стійкості систем життєзабезпечення Харківського регіону». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0113U007837

2013-2015 р.р. «Розробка експертної системи управління складом і властивостями бетону». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0113U007838

2012-2013 р.р.  Співпраця з Національним науковим центром «Інститут метрології» (Україна). Теми: «Моделювання процесів дифузії в елементах некласичної форми» , "Комп'ютерне моделювання сейсмостійкості інформаційно - управляючих систем" (кер. тим заст. директора ННЦ «Інститут метрології» канд.фіз.-мат.наук, Лауреат державної премії України Кравченко Н.І.)

Співпраця з Українською державною академією залізничного транспорту (Україна). Тема: «Фізико-хімічні та колоїдно-хімічні основи визначення складів водонепроникного трещінноустойчівого бетону для конструкцій і споруд залізниць» (кер. теми докт.т.н., проф. Плугін А.А.).  Підтема «Створення прототипу інтелектуальної системи управління складом і властивостями бетону для конструкцій і споруд залізниць»

2011 р. «Стратегічне програмне і портфельне управління проектами розвитку ліфтового господарства». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0111U004896.

2010 р. «Моделювання процесу управління проектно-технологічними операціями виробництва бетону». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0211U008533.

2010 р. «Моделювання стійкості прямої та зворотної логістичних систем підприємства». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0211U007232.

2010 р. «Оптимізація витрат за проектом будівництва складського терміналу». Госпдоговірна тема №2154.

2010 р. «Математичне та комп’ютерне моделювання багатокритеріальних багатовимірних задач розподілу ресурсів проекту». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0108U001935.

2010 р. «Розробка методологічно-понятійного забезпечення бетонознавства стосовно сучасних інформаційних технологій бетону та залізобетону». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0109U000268.

2008 р. «Методи аналізу реалізації проектів». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0208U004766.

2007-2009 рр. «Розробка інформаційної технології моделювання процесів теплопередачі в тілах складної форми». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0209U006669.

2007-2009 рр. «Розробка методології прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності на ринку комерційної нерухомості» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0208U005161.

2007-2009 рр. «Математичне та комп’ютерне моделювання багатокритеріальних багатовимірних задач розподілу ресурсів проекту будівництва в умовах невизначеності вихідних даних». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0208U004334.

2006 р. «Економіко-математичні методи оцінки аналізу параметрів тіньової економіки: двосекторні рівноважні моделі». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0207U005015.

2016 – 2018 р. «Моделі та методи управління проектами територіального розвитку в умовах турбулентності зовнішнього оточення» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0116U003672

2016 – 2018 р. «Математичні методи і моделі функціонування компонент туристичної галузі» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0116U003673

2016 – 2018 р. «Моделювання оцінок інвестиційної привабливості будівництва в умовах невизначеності і ризику» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0116U003674

2016 – 2018 р. «Математичне моделювання та розробка системи підтримки прийняття рішень для розв’язку транспортних задач» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0116U003675

2016 – 2018 р. «Методологія підвищення ефективності комплексного управління системи життєзабезпечення будівель» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0116U003676

За результатами робіт тільки за останні три роки опубліковано більше ніж 200 наукових статей, підготовано 500 виступів на конференціях, у тому числі у співавторстві зі студентами.

На сьогодні в аспірантурі навчається 5 аспірантів. Аспірантами та здобувачами кафедри за 2007-2014 роки було захищено 10 кандидатських дисертацій: Старкова О.В. – 2007 р., Овечко К.О. – 2008 р., Попельнюх Н.О. – 2008 р., Бондаренко Д.О. – 2010 р., Шведун В.О. – 2010 р., Беленченко І.В. – 2011 р. Міхеев І.А. - 2012р., Долгова Н.Г. - 2012 р. Мурин М.М. - 2013 р., Яковлєв С.Ю. – 2013 р.

В рамках другої половини дня професорсько-викладацьким складом разом зі студентами ведеться робота за такими напрямками: розробка теорії та моделей системного аналізу складних соціально-економічних та технічних систем на основі впровадження інформаційних технологій; моделі управління фінансовими засобами з метою розвитку підприємства та захисту інформації; економіко-математичні методи в аналізі взаємодії тіньового та легального секторів; аналіз та прогнозування інвестиційного потенціалу Харківського регіону з урахуванням ефективного функціонування ринку цінних паперів; створення методології побудови математичних моделей оптимізаційних задач розміщення геометричних об’єктів довільної просторової форми і фізичної природи з метричними характеристиками, що змінюються; побудова інструментальних засобів захищеної технології розподіленої обробки даних про діяльність підприємств малого і середнього бізнесу; математичні методи та інформаційні технології в економіці.